Adres
Karmelicka 31, 31-131 Kraków
Telefon
12 633 33 57
    //Tekst odpowiada za dolną część tekstu bannera
  • Święto Patrona ZHP Chorągwi Krakowskiej 2019 23 marca 2019
  • Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski na Rok Kościuszkowski
  • Harcerstwo? To proste! To proste!
Święto Patrona ZHP Chorągwi Krakowskiej 20191 Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski2 Harcerstwo? To proste!3

Terminarz zwoływania Zjazdów Nadzwyczajnych Hufców oraz przekazywania dokumentów zjazdowych:

 

 

 

29.08.2018r. - Informacja o zwołaniu zjazdu nadzwyczajnego hufca, jego terminie, celu,

                       lista uczestników z głosem decydującym - Rozkaz KH, WWW, tablica, KCH

05.09.2018r. - Informacja o miejscu zjazdu nadzwyczajnego, proponowany porządek obrad

 

26.09.2018r. - Wybór delegatów, końcowy termin na zjazd nadzwyczajny hufca

 

28.09.2018r. - Informacja o miejscu Zjazdu Chorągwi, projekt porządku i regulaminu obrad,

                       sprawozdania, materiały zjazdowe

06.10.2018r. - Termin zgłaszania kandydatów na funkcję Komendanta Chorągwi - 21 dni przed zjazdem choragwi

                     - Uczestnik zgłasza do KCH

12.10.2018r. - Wnoszone projekty uchwał, opinia GK ZHP w sprawie działalności KCH,

                       Opinia KRCh w sprawie działalności KCH, wnioski o absolutorium

27.10.2018r. - Zjazd ZHP Chorągwi Krakowskiej

 

 

Wyjątki z Ordynacji wyborczej ZHP

Rozdział II

Zjazdy hufców

 

11. Informację o zwołaniu zjazdu hufca i jego terminie, listę uczestników zjazdu z głosem decydującym wraz z pełnioną przez nich funkcją, a w wypadku zjazdu nadzwyczajnego także informację o celu jego zwołania, ogłasza się w rozkazie komendanta hufca, umieszcza na stronie internetowej hufca, wywiesza
w siedzibie hufca oraz przekazuje do właściwej komendy chorągwi nie później niż na 28 dni przed terminem zjazdu.

12. Wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu 
z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do właściwego komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu. Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub pełnomocnik komendanta chorągwi, powołany zgodnie z pkt 2.

13. Informacja o miejscu zjazdu hufca, proponowany porządek obrad, sprawozdania, materiały zjazdowe i wnoszone projekty uchwał muszą być przekazane uczestnikom zjazdu z głosem decydującym oraz do komendy chorągwi osobiście, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej nie później niż na 21 dni przed terminem zjazdu.

 

ORDYNACJA WYBORCZA ZHP

 

 

Zachęcamy do pobrania pakietu materiałów do wykorzystania podczas zjazdów nadzwyczajnych hufców, które będą wybierać delegatów na zjazd chorągwi oraz podczas samych zjazdów chorągwi:

- poradnik jak zorganizować zjazd (zaktualizowany o nowe zapisy Statutu i Ordynacji Wyborczej),

- informacje dla pełnomocników (zaktualizowany o nowe zapisy Statutu i Ordynacji Wyborczej),

- wzory protokołów (po analizie usunęliśmy kilka pól związanych z danymi osobowymi, które nie są konieczne do realizacji tego zadania),

- przykładowy regulamin obrad zjazdu.

 

 

 

ZHP Chorągiew Krakowska © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. | bip logo Biuletyn Informacji Publicznej | Polityka prywatności